Browsing: Lời Chúa cho ngày sống

“Bà góa đã bỏ vào đó tất cả” (Ngày 25 tháng 11 năm 2019 – Thứ hai, sau Lễ Chúa Ki-tô Vua – CN XXXIV TN)

  “Bà góa đã bỏ vào đó tất cả” (Lc 21, 1-4) 1 Ngước mắt lên nhìn, Đức Giê-su thấy những người giàu đang bỏ tiền dâng cúng của họ vào thùng tiền. 2 Người cũng thấy một bà goá túng thiếu kia bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm. 3 Người liền nói:…

“Bà góa đã bỏ vào đó tất cả” (Ngày 25 tháng 11 năm 2019 Thứ hai, sau Lễ Chúa Ki-tô Vua CN XXXIV TN)

“Bà góa đã bỏ vào đó tất cả” (Lc 21, 1-4) 1 Ngước mắt lên nhìn, Đức Giê-su thấy những người giàu đang bỏ tiền dâng cúng của họ vào thùng tiền. 2 Người cũng thấy một bà goá túng thiếu kia bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm. 3 Người liền nói:…

« Đối với Người, tất cả đều đang sống » (Ngày 23 tháng 11 năm 2019 – Thứ Bảy, sau Chúa Nhật XXXIII Thường Niên)

« Đối với Người, tất cả đều đang sống » (Lc 20, 27-40) 27 Có mấy người thuộc nhóm Xa-đốc đến gặp Đức Giê-su. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại.28 Mấy người ấy hỏi Đức Giê-su: “Thưa Thầy, ông Mô-sê có viết cho chúng ta điều luật này: Nếu anh hay em của…